Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Iwonę Niegowską. Siedziba szkoły znajduje się w Pamiątce przy ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3, tel: 22 727 71 49, www.pamiatka.edu.pl
 • W Szkole Podstawowej w Pamiątce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Szkole.
 • Dane kontaktowe: adres: Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej w Pamiątce , ul.Anieli i Wojciecha Górskich 3, 05-555 Tarczyn,
 • adres e-mail : inspektor@tarczyn.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikających z ustawy z dnia 14.12.2016r prawo oświatowe , ustawy z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty, ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustaw.
 • W szkole będą przetwarzane dane osobowe w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art.6 ust 1 lit c i erozporządzenia ogólnego (monitoring wizyjny).
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w związku z realizacją zadań niezwiązanych z realizacją zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa (tj. organizacja konkursów, uroczystości itp.)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie ,w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jestwymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 • podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą
w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce