Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. W. Górskiego w Pamiątce. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. W Górskiego w Pamiątce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. W Górskiego w Pamiątce pod adresem https://pamiatka.edu.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020.12.01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03. 29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest

częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Niektóre materiały tekstowe mogą nie posiadać odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Linki do dokumentów nie posiadają informacji o rozmiarze i typie pliku (Nazwa dokumentu (100 KB, PDF)).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia :2020-03-29
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej zspamiatkasekretariat@gmail.com.

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 72-77-149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

koordynator: Małgorzata Radecka-Kohn i Agnieszka Wypychowicz

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa im. W Górskiego w Pamiątce powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. W Górskiego w Pamiątce zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. W Górskiego w Pamiątce odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/