Na prośbę Starosty Piaseczyńskiego, Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych przypominamy, że wypalanie traw jest szkodliwe i nielegalne.

Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby
pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. CO ROKU W POŻARACH
WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE i ZWIERZĘTA. Inni tracą dobytek całego
życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym
z płonących nieużytków jest przyczyną wielu kolizji drogowych, ludzkich tragedii.
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach,
pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy
podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego
zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od 1 roku do 10 lat więzienia. Określa to m.in. ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.)
w art. 124 czytamy: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
W art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356
z późn. zm.) czytamy: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100
m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
    lasu lub nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.