REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJCIECHA GÓRSKIEGO  W PAMIĄTCE

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Ww. sprzęt uczniowie zabierają za zgodą rodziców i na własną odpowiedzialność.

4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj.
w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw.
Po zajęciach lekcyjnych, czekając
na rodzica uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.

5. Od godziny 8.20 uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i  schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny (dotyczy to również słuchawek) w czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane
do plecaka/ torby/kieszeni).

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły.

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest zakazane. Na wyraźne polecenie nauczyciela wyznaczeniu uczniowie mogą nagrywać i/ lub fotografować wydarzenia szkolne w celu ich dokumentacji.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.

10. O możliwości korzystania z  telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w bibliotece i świetlicy szkolnej oraz podczas prób, korzystania
z radiowęzła decyduje nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy, nauczyciel prowadzący próby, opiekun samorządu uczniowskiego.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad.

 1. Jeżeli naruszenie powyższych zasad ma miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca lub nauczyciel ma prawo zwrotu aparatu lub urządzenia uczniowi
  po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej.
 2. Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz drugi, uczeń wyłącza telefon lub urządzenie
  i oddaje je nauczycielowi, który podczas przerwy przekazuje telefon do depozytu
  do sekretariatu, gdzie przechowywany jest w zabezpieczonej kopercie w sejfie.
  O powyższej sytuacji rodzice zostają natychmiast poinformowany telefonicznie
  lub przez dziennik elektroniczny.
 3. Do odbioru telefonu lub urządzenia uprawnieni są rodzice ucznia.
 4. Każde naruszenie zasad odnotowane jest w dzienniku elektronicznym.
 5. Nie stosowanie się do zasad może powodować obniżenie oceny zachowania
  do nagannej włącznie.
 6. Nauczyciele używają telefonu komórkowego wyłącznie w celach służbowych.
 7. Uczniowie na bieżąco mają prawo zgłosić do dyrektora używanie telefonu komórkowego przez nauczyciela w innych celach.