Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

 

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

(PLANY UCZNIÓW BĘDĄ DOSTĘPNE NA DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ W GRUPACH NA KOMUNUKATORZE, NA KTÓRYM BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ LEKCJE ON LINE)

 

Wobec licznych pytań i wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem nauki ucznia w domu oraz czym są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, powstał materiał, który w przejrzysty sposób opisuje istotę tych zajęć.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:
 mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
 dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela
i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 dzienniki elektroniczne;
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 lekcje online;
 programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie bezpłatnie.
 kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
 „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.;
 dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia;
 inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.
Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!
Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania!
Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.